Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC (NPU)

DEPARTAMENT DE TERRITORI

EDICTE de 3 d'octubre de 2023, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent al municipi de Teià.
La Comissió del Territori de Catalunya, en la sessió de 31 de juliol de 2023, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

Exp.: 2022/079481/B
Normes de planejament urbanístic, al terme municipal de Teià

La Comissió de Territori de Catalunya acorda:
-1 Acordar, de conformitat amb l'article 84.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic
de Teià. Aquestes Normes de planejament urbanístic tindran una vigència màxima de tres anys, a comptar des de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat
definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària 

-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Publicades en el DOGC num 9016-9.10.2023

pdf Memoria AEF 5.11Mb Downloads: 442

doc_I_NPU_memoria_AEF_sgt.pdf

pdf Plànols informació 23.14Mb Downloads: 482

doc_II_NPU_1_Planols informacio_sgt.pdf

pdf Plànols ordenació 114.00Mb Downloads: 579

doc_II_NPU_2_Planols ordenacio_sgt.pdf

pdf Plànols ordenació O3 52.13Mb Downloads: 437

doc_II_NPU_3_Planols ordenacio_O3_1000_sgt.pdf

pdf Plànols ordenació O6 52.11Mb Downloads: 403

doc_II_NPU_4_Planols ordenacio_O6_1000_sgt.pdf

pdf Normativa SGT 73.38Mb Downloads: 557

doc_III_NPU_normativa_sgt.pdf

pdf Document ambiental 27.43Mb Downloads: 325

doc_IV_NPU_document ambiental_sgt.pdf

pdf Catàleg bens protegits 21.21Mb Downloads: 333

doc_V_NPU_Cataleg bens protegits_sgt.pdf

pdf Catàleg de masies 5.54Mb Downloads: 353

doc_VI_NPU_Cataleg_de_Masies_sgt.pdf


Ajuntamentdeteia