caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
25-11-2021
Ordinari

1. Aprobación del acta de la sesión anterior,
correspondiente a la sesión siguiente: Pleno extraordinario núm. 8/2021, de 28 de octubre de

2021
Propuestas de urgencia 2. PRP2021/1187 Autorización de compatibilidad, D. Luis F. Martínez-Zurita Lacalle

II. PARTE DE

CONTROL 3. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía núm. 444/2021 al 545/2021, de 20.09.2021 a 19.11.2021.
4. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta
de Gobierno Local en las sesiones siguientes: JGL núm. 31, ordinaria, de 23/09/2021
JGL núm. 36, ordinaria, de 28/10/2021
JGL núm. 32, ordinaria, de 30/09/2021
JGL núm. 37, ordinaria, de 04/11/2021
JGL núm. 33, ordinaria, de 07/10/2021
JGL núm. 38, ordinaria, de 10/11/2021
JGL núm. 34, ordinaria, de 14/10/2021
JGL núm. 39, ordinaria, de 18/11/2021
JGL núm. 35, ordinaria, de 21/10/2021

5. Dar cuenta de la Providencia de fecha 21/10/2021 de la sala sección 1ª de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, dictada en el Recurso de Casación n.º 3851/2021, sobre la inadmisión a trámite de recurso de casación formulado hacia la Sentencia 406/21, de 02/02/2021 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Recurso Ordinario 197/2016 Sección- Gs).

6. Dar cuenta del Auto de fecha 21/10/2021 (Recurso de queja 4/2021 Sección: 6º) desestimando Recurso de queja dictada por la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Recurso de queja 4/2021 Sección 6º).
7. Dar cuenta del Decreto de la Letrada de la administración de justicia de fecha 16/11/2021 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Recurso Ordinario 197/2016 Sección- Gs) por el que se acuerda la firmeza de la Sentencia 406/21, de 02/02/2021.

8. Dar cuenta del convenio de delegación parcial competencias a favor del Consejo Comarcal de El Maresme sobre trabajo y formación 2021.

Mociones:
9. PRP2021/1174 Moción en relación a la nueva normativa que regula el impuesto de la plusvalía

10. Sugerencias y preguntas.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites