Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 

Butlletí 88   [Novembre de 2003]

Vols participar en l’elaboració del
nou Butlletí de Teià?
En l’edició especial del mes de juliol, dedicada bàsicament a la difusió dels resultats electorals de les últimes eleccions municipals, en un espaide la contraportada es plantejava aquesta pregunta en aquell momentsense més transcendència que la de “llençar la canya” a tots aquells teianencs i teianenques que tinguessin interès a col.laborar en l’elaboraciód’aquesta publicació municipal. Des de llavors han plogut algunes reunions, temps per a la redacció dels articles, el muntatge i l’edició d’aquest butlletí. D’aquestes trobades entreels membres d’aquest primer grup inicial de col.laboradors que “hempicat l’ham”, n’ha sorgit la voluntat que la pregunta que es plantejava llavors sigui un dels lemes de referència de la publicació en la nova etapaque s’inicia amb el número que teniu a les vostres mans: “Vols participar-hi?”.
I per què? Perquè volem que aquest sigui un dels mitjans a Teià en què tothom qui ho vulgui s’hi pugui expressar lliurement, amb l’única condició(creiem que òbvia) que es faci sempre des de l’òptica del respecte. Aixidoncs, volem i apostem per obrir i oferir les pàgines d’aquest butlletí, doncs, a la participació, l’opinió i el debat, entenent que és un dels caminsde què disposem per fomentar, entre d’altres, la implicació de la gent delpoble en el desenvolupament de la vida municipal.
En aquesta línia de treball, podreu comprovar en les properes pàgines que hem intentat incloure una combinació entre seccions dedicades a lainformació municipal i altres amb espais oberts a la creació i l’opinió,plantejats i pensats perquè qui ho vulgui hi pugui dir la seva i fer-nos-la arribar per incloure-la en propers números. Hem volgut apostar, en l’inicid’aquesta nova etapa, per una renovació important en els continguts i, amida que avancem en l’edició dels propers números, acabar de definir el format de disseny.Esperem, doncs, que la proposta que us fem us agradi, us “enganxi” i usengresqui a fer-hi les aportacions que calgui, tant des del punt de vista dels continguts com de la forma. És amb aquesta voluntat que uspresentem aquest nou butlletí, amb la il.lusió de qui inicia un nou projecteque espera completar-se amb la vostra participació.
Hi comptem!
 

Ajuntamentdeteia