Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
id
date time
2022-04-25 15:Abr:th 15:18:00
28-04-2022
Extraordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple ordinari núm. 2/2022, de 17 de març de 2022

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 19.04.2022:

2. PRP2022/447. Relació extrajudicials de crèdits 03/2022. Exp. 2022/691.
3. PRP2022/461. Modificació de crèdit núm. 2/2022. Exp. 2022/717.
4. PRP2022/487. Modificació acord de Ple sobre el Conveni de gestió cadastral. Exp. 2021/1796.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 21.04.2022:

5. PRP2022/504. Aprovació conveni de Banda ampla del Maresme. Teià. Cabrera de Mar i Cabrils. Exp. 2022/607.

6. PRP2022/486. Moció per actualitzar la normativa de caça i millorar la seguretat de les batudes del senglar en el medi natural. Exp. 2022/781.

 

Ajuntamentdeteia