Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Espai de participació ciutadana

QUÈ ÉS?

  • La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 29.1: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.
  • Amb el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Teià es vol potenciar la seva relació amb el conjunt de la ciutadania de Teià i la participació democràtica activa de la societat en l'activitat municipal. La participació ciutadana és una opció estratègica i estructural de l'Ajuntament de Teià i ha de vertebrar les seves actuacions.

OBJECTIUS

1.- Promoure la participació de la ciutadania de Teià en els assumptes i activitats municipals

2.- Promoure i reforçar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu de Teià com a instrument d'organització de la ciutadania, tant a nivell territorial com sectorial, en la participació d'assumptes i activitats municipals.

3.- Promoure el voluntariat de persones i entitats en la participació de programes i projectes de caràcter cívic.


Ajuntamentdeteia