Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Dret d'accés a la informació, de petició, d'audiència i a formular propostes.

INFORMES SOBRE PETICIONS REBUDES

L'ajuntament de Teià a data d'avui (febrer de 2024) no ha rebut cap petició sobre sol·licitut d'accés a la informació pública.
Qualsevol petició s'exposarà en aquest apartat amb les dades anonimitzades

 

 DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

  • Totes les persones tenen dret a demanar i rebre informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes i les activitats municipals, i a accedir als arxius públics, mitjançant el tràmit Sol·licitud d'accés a la informació pública , o bé una instància genèrica que es troba al web de l'Ajuntament.
  • L'Ajuntament respondrà totes les demandes d'accés a la informació en un termini màxim de trenta dies. Vençut aquest termini el silenci s'entendrà positiu.
  • Per tal de facilitar el màxim la informació a la ciutadania, l'Ajuntament publicarà al web municipal la documentació vinculada a aquells acords que, una vegada aprovats inicialment, se sotmetin a informació pública per tal de facilitar-ne la consulta, així com totes aquelles resolucions judicials de caràcter col·lectiu que afectin una disposició de caràcter general de la Corporació.

DRET DE PETICIÓ

  • Totes les persones físiques o jurídiques tenen dret a formular peticions a qualsevol autoritat o òrgan municipal sobre temes de competència municipal o demanar aclariments sobre les actuacions de l'Ajuntament. Aquest dret s'exerceix mitjançant el tràmit Sol·licitud d'accés a la informació pública, o bé una instància genèrica 
  • L'Ajuntament respondrà totes les peticions i aclariments en un termini de trenta dies, reservant-se per a casos excepcionals previstos per llei la seva inadmissibilitat, la qual es notificarà al peticionari en els quaranta-cinc dies hàbils següents al de la presentació de l'escrit de petició.

DRET D'AUDIÈNCIA

  • Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la realització de les actuacions municipals, en els quals s'acrediti un interès legítim de conformitat amb la normativa sobre règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 

DRET A FORMULAR PROPOSTES

  • La ciutadania té el dret a proposar actuacions en matèria de competència municipal o d'interès per al poble, i l'Ajuntament té l'obligació de donar-hi resposta raonada.
  • En cas que la proposta es converteixi en objecte de tractament en algun Ple Municipal o en alguna Junta de Govern, un cop tractada la qüestió, s'enviarà al seu autor en el termini màxim de 30 dies una còpia de la part corresponent de l'acta de la sessió. Així mateix, l'Alcalde/essa podrà requerir la presència de l'autor/a perquè l'expliqui i la defensi. 

Ajuntamentdeteia