Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
id
date time
2022-05-17 09:Mai:th 09:35:00
19-05-2022
Ordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple ordinari núm. 2/2022, de 17 de març de 2022
Ple extraordinari núm. 3/2022, de 28.04.2022

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 12.05.2022:

2. PRP2022/594. Aprovació del conveni de col·laboració per a la cessió d'ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions entre l’Ajuntament de Teià i el CTTI. Exp. 2022/675.

Propostes d’urgència

De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:

3. PRP2022/593. Expedient de modificació parcial de la relació de llocs de treball, catàleg retributiu i de la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Teià.

II. PART DE CONTROL

4. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 152/2022 al 288/2022, d’11.03.2022 a 15.05.2022.
.

5 . Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 10, ordinària, de 17.03.2022
JGL núm. 11, ordinària, de 24.03.2022
JGL núm. 12, ordinària, de 31.03.2022
JGL núm. 13, ordinària, de 07.04.2022
JGL núm. 14, extraordinària, de 13.04.2022
JGL núm. 15, ordinària, de 21.04.2022
JGL núm. 16, ordinària, de 28.04.2022
JGL núm. 17, ordinària, de 05.05.2022
JGL núm. 18, ordinària, de 12.05.2022

6. Ratificar la proposta PRP2022/413, aprovada a la Junta de Govern Local de data 07 d’abril de 2022, del Conveni de col·laboració “Programa Talent, Treball i Tecnologia” entre els ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, el Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Teià, Tiana i Vilassar de Mar.

7. Donar compte de la notificació rebuda per part de la Fiscalia de l’Audiència Nacional sobres les diligències d’investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l’any 2017.

8. Donar compte de la notificació rebuda per part de El Banco de Santander, en resposta a la moció en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran al municipi de Teià.

9. Donar compte de la fermesa de la sentència del procediment abreujat 479/2019 F2, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en matèria de tributs.

10. Donar compte de la sentència sobre la nul·litat de la liquidació IVTNU del procediment abreujat 302/2021 B, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, presentada per Promociones Julio 99, S.L.

 

Ajuntamentdeteia