Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
id
date time
2022-10-18 09:Oct:th 09:02:00
http://videoacta.teia.cat?pleno=20221020&instante=1
20-10-2022
Extraordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 12.10.2022:

1. PRP2022/1156. Proposta de modificació d’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. Exp. 2022/1849.

2. PRP2022/1161. Proposta de modificació d’ordenança fiscal núm. 2, d’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Exp. 2022/1870.

3. PRP2022/1168. Proposta de modificació de crèdit núm. 8/2022 de transferències de crèdits. Exp. 2022/1883

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 13.10.2022:

4. PRP2022/1169. Aprovació de la delegació de competències de la Deixalleria a favor del Consell Comarcal del Maresme. Exp. 2017/274.

5. PRP2022/976. Declaració especial d’interès municipal les obres de substitució de la coberta de fibrociment i l’adequació de la sala de calderes de l’escola El Cim. Exp. 2021/547.

 

Ajuntamentdeteia