Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
id
date time
2015-11-23 10:Nov:rd 10:00:00
25-11-2015
Ordinari

Ordre del Dia

1.         Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015

I.-   PART RESOLUTÒRIA

2.            Aprovació esborranys actes
2.1Sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2015
2.2Sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015

DICTÀMENS

Àrea 1

3.         Ratificació de la modificació d’Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
4.         Baixa com a membre de la Federació de Municipis de Catalunya
5.         Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal regulador de la ubicació de Clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la població de Teià.

Àrea 2

6.         Proposta de concessió Tei de Plata 2015
7.         MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

8.         Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 663 a la núm. 823/2015
9.         Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
10.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.

  1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Ajuntamentdeteia