Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
id
date time
2016-01-25 13:Gen:th 13:00:00
28-01-2016
Ordinari

I.-   PART RESOLUTÒRIA

1.            Aprovació esborranys actes
2.1 Sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2015
2.2 Sessió extraordinària del dia 22 de desembre de 2015

DICTÀMENS

Àrea 1

2.         Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya
3.         Proposta de pròrroga del conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de Teià per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses al Centre d’Empreses Casa del Marques.

PROPOSTES

Àrea 1

4.         Donar compte del nomenament de la interventora municipal com a interventora i tresorera del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
5.         Ratificació aprovació modificació dels Estatuts del Consorci per a la normalització lingüística.

Àrea 3

6.         Adjudicació del procediment obert per a la contractació del Servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià.
7.         Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de residus de Catalunya i Ecoembes/Ecovidrio.
8.         MOCIONS D’URGÈNCIA
  

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
9.         Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:
De la núm. 824 a la núm. 940/2015
De la núm. 1 a la núm. 53/2016
10.      Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
11.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
12.SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

 

Ajuntamentdeteia