Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
id
date time
2016-05-27 11:Mai:th 11:00:00
31-05-2016
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 3/2016
CARÀCTER: ORDINÀRIA

Ordre del Dia

1.     Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016
I.-   PART RESOLUTÒRIA

2.    Aprovació esborrany acta Ple, sessió ordinària del 17 de març de 2016

DICTÀMENS

Àrea 1
3.    Moció del món local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia
4.    Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes
5.    Expedient de modificació parcial de la relació de llocs de treball i de la plantilla orgànica de funcionaris de l’Ajuntament de Teià.
6.    Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
7.    Exp. 2/2016, de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria.
8.    Exp. 1/2016, de declaració de crèdits fallits o/i incobrables

Àrea 3

9.  Aprovació definitiva Estudi de Detall de la parcel·la 3 del Pla Especial de Reforma Interior Àrea “A” del Pla Parcial Sant Berger (Remodelat)
10.  Encomana de gestió de les visites del Parc Arqueològic Cella Vinària i la plantació de vinya de Teià a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià.
11.  Verificació i aprovació del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Teià.

PROPOSTES

Àrea 1

12.Pla Econòmic-Financer 2016-2017
13.Expedient 2/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits
14.Autorització cessió contracte concessió demanial de l’ús privatiu del terreny de 33.018 m2 situat a la urbanització Sant Berger per a la construcció i explotació d’un camp de golf en modalitat de Pitch&Putt.
15.  MOCIONS D’URGÈNCIA
   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

16.Donar compte de la Resolució 216/2016, de 4 d’abril, d’aprovació de la liquidació del Pressupost, exercici 2015.
17.  Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 182 a la núm. 378/2016.
18.      Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
19.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
20.SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Ajuntamentdeteia