Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
id
date time
2021-12-21 10:Des:st 10:48:00
22-12-2021
Extraordinari

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Ple ordinari núm. 9/2021, de 25 de novembre de 2021.

2. Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió Econòmica: Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana)

2.1. PRP2021/1276. Proposta pressupost 2022 – Expedient 2021/1789

3. Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i sostenibilitat) el 16.12.2021:

3.1. PRP2021/1262. Aprovació xifres de població oficials a 1 de gener de 2021 – Expedient 2021/1767

 

Ajuntamentdeteia