Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 

Butlletí 92   [De Setembre a Novembre de 2004]

Cap on vas Teià?

Potser parlar d'aquest tema sigui nedar a contracorrent, d'una societat cada cop més lluny d'aquesta mediterranietat que ens ha definit i ens ha donat identitat.
A vegades és més comode deixar passar els fets, segur que és més rentable políticament; però vet aquí que rebem felicitacions d'un gremi: arquitectes, constructors, ara a Teià apliquem expedients sancionadors davant de l'abús en la disciplina urbanística..
La llista d'actes incívics, de bretolades, és molt trista, i la pregunta és: cal que siguem ferms?, i ens adonem que això és el que esperen de nosaltres.
Ens cal una nova ordenança per poder intervenir en moltes qüestions. (fins ara no feia falta?)
Ens cal més compromís en l'educació de valors, en l'educació emocional per construir la convivència.
Ens cal a tots tanta paciència i fermesa, com equilibri entre el dirigisme i el passotisme.
Ens cal donar-li significat a tantes i tantes coses per poder-les valorar, i per continuar gaudint del Teià que tots desitgem.
Afrontem tots les nostres responsabilitats quotidianes amb fermesa i amb tolerància; sense delegar i explicant-nos per què ens molesta, i amb exigència front els serveis públics.
Intentem no defallir front les nostres responsabilitats!!!!!
 

Ajuntamentdeteia