Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 

Butlletí 91   [De juny a agost de 2004]

Tot just fa un any 
Aquest butlletí que teniu a les mans no és un Butlletí qualsevol.
És el cinquè número editat d'ençà de l'actual legislatura, el quart que edita el nou equip de redacció, i és aquell amb què celebrem el primer any de «nova existència».
Vam inaugurar aquesta nova etapa tot just fa un any amb un número de transició, de caràcter institucional, dedicat a la publicació dels resultats de les últimes eleccions municipals. Després han vingut els altres quatre.
Creiem que és un bon moment, doncs, per fer balanç d'aquest primer període. Sens dubte, si alguna cosa ens satisfà de les novetats introduïdes en aquesta publicació és el fet d'haver format un grup estable de col.laboradors que han fet possible la revista tal com la veieu avui. Seccions, ordre, disseny, maquetació, temes de fons, imatges... Entre tots n'hem anat definint el format actual. I, de fet, encara estem immersos en aquest procés i ens resten idees per introduir-hi. Ja ho farem.
Fruit d'aquest treball, i amb la modesta vocació de generar participació i opinió sobre temes que considerem que poden interessar la gent de Teià, han sortit al carrer els butlletins dedicats a temes de fons com el transport públic i l'habitatge, i aquest últim dedicat a la qüestió de la immigració.
Ha estat casualitat, però en una època en què estem assistint a un
esdeveniment com el Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona a la vegada que es produïa fa pocs dies la tancada d'immigrants a la Catedral, o en què vivim de prop casos com el de la família Darboe de Teià, ens sembla interessant tornar a posar sobre la taula tot un seguit de temes relacionats amb aquest fenomen.
Esperem, finalment, després d'aquest primer any de contacte, continuar recollint les vostres opinions i crítiques al respecte per incorporar a la revista aquells aspectes en què us sembli millorable.
 

Ajuntamentdeteia