Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Composició del Ple

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Els Plens Municipals ordinaris es realitzen el tercer dijous de cada dos mesos (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre i Novembre) excepte modificacions. Els extraordinaris depenen de la seva urgència i normalment també es realitzen la tercera setmana dels mesos que es convoqui

Equip de govern

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 

Butlletí 90   [De Febrer a Maig de 2004]

El tema......... de fons........
Amb l'equip de redacció del Butlletí sovint proposem el tema de fons del proper número en funció de la intuïció que més o menyspuguem tenir del que pot ser d'interès per a la gent que hollegeixi. A manca encara de propostes fetes a través del correu obert de la publicació, sembla lògic que ho fem així si pretenemser llegits; i així ho vam fer en l'edició anterior, en què esva tractar el tema del transport públic a Teià.
Per a aquest número, però, comptàvem amb la possibilitat de disposar d'informació privilegiada. Aprofitant la convocatòriade l'Audiència Pública del mes de febrer, vam esperar a conèixerels temes que més interès generen entre la gent de Teià a partir de les qüestions plantejades. Un d'ells és, sens dubte, el queus proposem en aquesta edició: l'habitatge al poble.La primera idea que ens pot venir al cap relacionada amb aquest tema és la de la dificultat actual de l'accés al primer habitatgeper part de la gent jove. Es tracta d'una problemàtica forçaestesa al nostre país, però especialment agreujada en el cas de Teià (com en d'altres pobles veïns de la comarca), entre d'altresfactors per l'alt cost del sòl o la inestabilitat laboral queafecta aquest sector de població.
Però no només pretenem abordar aquest tema des d'aquest punt de vista, i de fet en les reunions prèvies van sorgir altresinterrogants que us hem volgut reproduir per iniciar la reflexió:
  • Quin model de planificació urbanística pot afavorir l'accés a l'habitatge per part de la gent jove: vivenda de tipus unifamiliar, o s'ha d'apostar necessàriament per la construccióde pisos?
  • Hi ha fórmules per promoure a Teià l'ocupació de l'habitatge en aquests moments en desús?
  • Per què l'oferta de lloguer no és «econòmicament competitiva»respecte de la de compra?
  • És possible crear a Teià una borsa d'habitatge de lloguer a preus assequibles?
  • És compatible la preservació del territori amb la demandad'habitatge?
Segur que en les pàgines següents no contestarem a totes aquestes preguntes ni a les que us hàgiu pogut fer de més cadascú de vosaltres. Ens conformarem a recollir opinions sobre alguna d'elles i, en cas que ens quedem curts, a recollir totes aquelles ampliacions que en forma d'escrit ens vulgueu fer arribar.
 

Ajuntamentdeteia